GDPR

Transparentní informace 

o zpracování osobních údajů pacienta a jeho právech

dle čl.12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

provozovatel: ProDentia, s.r.o., Slavětínská 68, Praha 9, 19014, IČO: 03480011

Jaké osobní údaje vedeme?

Vedeme zdravotnickou dokumentaci pacienta s identifikačními a kontaktními údaji pacienta, anamnézou, údaji o zdravotním stavu a poskytované zubní péči. Zdravotnická dokumentace může obsahovat i údaje o zdravotním stavu rodiny, osobní údaje zákonného zástupce a osob blízkých.

Proč osobní údaje vedeme? 

Osobní údaje pacienta máme povinnost vést, uchovávat a nakládat s nimi podle zákona č.372/2011 S., za účelem poskytování zdravotní péče.

Od koho údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od pacienta nebo jeho zástupce. Jejich neposkytnutí, či poskytnutí nepřesných nebo neúplných informací by mohlo mít dopad na kvalitu poskytované zdravotní péče. Potřebné zdravotní údaje nám předávají také jiná zdravotnická zařízení. Pacientovi tuto informaci nesdělujeme, může jí získat přístupem ke své zdravotnické dokumentaci.

Komu osobní údaje poskytujeme?

Údaje o zdravotním stavu pacienta, nezbytné pro zajištění následné zdravotní péče jsme povinni dle zákona č. 372/2011 Sb. poskytnout i jiným zdravotnickým zařízením. Ke zdravotnické dokumentaci mohou mít přístup IT organizace, které smluvně ručí za její zabezpečení. Osobní údaje pacienta nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Jak dlouho jsou osobní údaje uloženy?

Osobní údaje pacienta a dalších osob ve zdravotnické dokumentaci jsou uloženy v souladu s vyhláškou č. 98/2012Sb.

Jaká jsou práva pacienta?

  • Právo na přístup k osobním údajům

Pacient má právo poždaovat přístup ke svým osobním údajům, výpis nebo kopii zdravotní dokumentace.

  • Právo na opravu

Pacient má právo na opravu nepřesných nebo neaktuálních údajů. Provádíme ji v souladu se zákonem novým zápisem ve zdravotnické dokumentaci.

  • Právo na omezení zpracování

Pacient má právo na omezení zpracování osobních údajů, popírá-li jejich přesnost, na dobu, než ji ověříme. Oprava se provádí novým zápisem do zdravotnické dokumentace, její původní podoba musí dle zákona zůstat uchována beze změn. Zrušení omezení oznámíme pacientovi předem. Zdravotnickou dokuemntcai vedeme dle zákona, právo na omezení zpracování z důvodu protiprávnosti nelze uplatnit.

  • Právo na výmaz

Zákone neumožňuje okamžitý výmaz osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci před uplynutím zákonné doby uložení.

  • Právo na nepřenositelnost údajů

Osobní údaje nezbytné pro zajištění následné zdravotní péče předáme určenému zdravotnickému zařízení. Originál zdravotnické dokumentace zůstává uložen u nás po zákonem stanovenou dobu.

  • Právo vznést námitku

Osobní údaje pacienta ve zdravotnické dokumentaci vedeme v souladu se zákonem, proto před jejich zpracováním nevyžadujeme souhlas pacienta. Písemný souhlas pacienta se zpracováním osobních údajů vyžadujeme před jejich využitím v odborném sdělení, věděckém výzkumu, nebo k zasílání nabídek služeb.

Jaká jsou práva pacienta, který udělil souhlas?

Pacient je před udělením souhlasu seznámen se svými právy písemným sdělením.

Právo na podání stížnosti.

Pacient má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů. Formulář žádosti je zveřejněn na https://zeus.medpro.cz.

Jsou osobní údaje zabezpečeny?

Zdravotnickou dokumentaci chráníme tak, abychom zajistili její důvěrnost, dostupnost a omezili rizika zničení, ztráty nebo pozměňování a zamezili přístupu neoprávněných osob. Naši pracovníci a další osoby, přicházející do styku s osobními údaji, jsou vázáni mlčenlivostí.

Zdravotnické zařízení je vedeno v registru účastníků Dentálního kodexu chování garantovaného Aliancí dentálních korporací, z.s. a zavazuje se k jeho dodržování.

Odpovědná osoba: Marta Matušková, DiS., MBA

Kontakt: prosmile@prosmile.cz