PODNĚTY A STÍŽNOSTI

Cílem naší ordinace i všech našich pracovníků je vycházet vstříc požadavkům pacientů a poskytovat kvalitní služby nejvyšší úrovně. V případě, že byste byli s naší prací nespokojeni, bude nám to velice líto, ale můžete podat stížnost, kterou se budeme důsledně zabývat.
Jak podat stížnost
Pokud se Vám nepodaří vyřešit důvod Vaší nespokojenosti přímo s ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem, adresujte prosím své stížnosti office manažerce na recepci, která se Vám bude věnovat a poskytne Vám nezbytné poučení a součinnost. Stížnost můžete dále podat následujícími způsoby:

 • Elektronicky na e-mailovou adresu: prosmile@prosmile.cz; Písemně na adresu: zubní oridnace ProSmile, Slavětísnká 68, Praha 9, 19014. Upozornění: K podání stížnosti podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, je třeba, aby Vaše podání splňovalo zákonné náležitosti. Máte-li tedy zájem podat stížnost ohledně poskytování zdravotních služeb nebo činností souvisejících se zdravotními službami, přečtěte si prosím pozorně následující poučení.
Stížnost může podat
 • Pacient;
 • Zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta;
 • Osoba blízká pacientovi v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel;
 • Osoba zmocněná pacientem.
  Stěžovatel má zákonnou povinnost prokázat svou totožnost. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli nebo pacientovi, kterého se stížnost týká, na újmu.
Stížnost musí obsahovat alespoň
 • Identifikaci stěžovatele (jméno, příjmení, datum narození, bydliště);
 • Identifikaci pacienta ve stejném rozsahu (je-li odlišný od stěžovatele);
 • Kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mail (s Vaším souhlasem);
 • Uvedení osoby a oddělení, proti kterým stížnost směřuje;
 • Předmět stížnosti, tedy vylíčení podstatných skutečností;
 • Datum a podpis stěžovatele (podpis není třeba v případě stížnosti podané elektronicky).
Vyřizování stížností:
Zákonem stanovená lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů. Stěžovatel musí být o tomto prodloužení informován.
Stížnost lze projednat též ústně, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, a pokud s tím stěžovatel souhlasí.
Stížnost je považována za vyřízenou poskytnutím odpovědi stěžovateli.
Naše společnost vede evidenci o podání a o způsobu vyřízení stížností, do které mají oprávněné osoby právo nahlížet v předem dohodnutém termínu.
Pokud nebudete s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost Magistrátu hl. m. Prahy, přičemž toto podání musí obsahovat důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti z naší strany.